موضوع دانلود : خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران 62 ص – دندان پزشکی

عنوان: خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران ۶۲ ص دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران ۶۲ ص خلاصه مقالات همايش …

Read More

موضوع دانلود : بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین 70 ص – دندان پزشکی

عنوان: بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری …

Read More

موضوع دانلود : پايان نامه دندان پزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان – دندان پزشکی

عنوان: پايان نامه دندان پزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پايان نامه دندان پزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي …

Read More

موضوع دانلود : پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص – دندان پزشکی

عنوان: پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص مقدمه …

Read More

موضوع دانلود : پایان نامه بهداشت دهان ودندان – دندان پزشکی

عنوان: پایان نامه بهداشت دهان ودندان دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پایان نامه بهداشت دهان ودندان بهداشت دهان و دندان پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر آن: پوسيدگي يا …

Read More

موضوع دانلود : پايان نامه دامپزشکی 250 ص – دندان پزشکی

عنوان: پايان نامه دامپزشکی ۲۵۰ ص دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پايان نامه دامپزشکی ۲۵۰ ص فهرست عنوان صفحه الف- مقدمه………………………………………. ۱ ب-چکيده…………………………………………. ۳ فصل اول:کليات …………………………………… ۵ ۱- …

Read More

موضوع دانلود : پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي – دندان پزشکی

عنوان: پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي …

Read More

موضوع دانلود : بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین 70 ص – دندان پزشکی

عنوان: بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری …

Read More