فایل دانلودی: مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی…. – برق

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی....

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصلاول:کلیات تحقیق. 2
1-1-مقدمه. 2
1-2شرحوتوصيف :2
1-3-مروریبراینورترها. 3
1-3-1-اینورتر تکفاز. 5
1-3-2-اینوترپل تکفاز. 7
1-3-3-اینوتر تکفاز PWM.. 9
1-3-4-اینورتر سه فاز. 10
1-3-5-اینورتر با تشدید سری. 15
1-3-6-اینورترهای منبع جریان. 15
1-3-7-اینوتر منبع جریان سه فاز. 16
1-3-7-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. 21
1-3-8-اینورترهایچندسطحی. 22
1-4-انواعاینورترهاچندسطحیازنظرساختار. 23
1-4-1-ویژگیاینورترهایچندسطحی. 23
1-4-2-مزایاومعایباینورترهایچندسطحی….

فایل دانلودی: مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود.. – حقوق

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده–1
مقدمه –2
بيان مسأله– 3
فصل اول:کلیات- 5
گفتار اول: ازدواج..6
گفتار دوم: اسلام– 10
گفتار سوم: یهود——————————- 11
فصل دوم: ازدواج——————————- 17
گفتار اول:2-1- اهمیت ازدواج در اسلام———– 18
گفتار دوم:2-2- اهمیت ازدواج در یهود———– 27
2-2-1- معنای ازدواج در آیین یهود————– 27
2-2-2- شرایط ازدواج در یهود——————- 28
2-2-3- مراسم واقعی ازدواج——————— 29
2-2-4- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——— 30
گفتار سوم:…

فایل دانلودی: تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته… – حقوق

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته...

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه1
فصل اول: کلیات و مقدمات4
گفتار اول: کلیات5
تعریف مسأله5
پیشینه تحقیق5
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6
ضرورت تحقیق7
هدف تحقیق7
سؤالات تحقیق7
سؤال اصلی7
سؤالات فرعی7
فرضیه‌های تحقیق7
فرضیه اصلی7
فرضیه‌های فرعی7
روش انجام تحقیق8
گفتار دوم: مقدمات9
جایگاه مهدویت نزد اهل سنت9
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت10
ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت11
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت14
د….

فایل دانلودی: مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس… – برق

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس...

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

 چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است.
اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می…

فایل دانلودی: مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ ….. – برق

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ .....

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……..1
فصل اوّل:مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل اینورترهای سه فاز
1-1 مقدمه ……..2
1-2 مشخصه سازی و شاخصهای مربوط به فروافتادگی ولتاژ…….4
1-3 کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………5
1-4 تاثیر تغییرات در در سيستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………………..5
1-5 نصب ادوات بهبود کننده…

فایل دانلودی: مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت… – حقوق

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت...

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 2
گفتار اول: کلیات 3
الف) تبیین موضوع 3
پرسش‌های تحقیق 3
پرسش اصلی.. 3
پرسش‌های فرعی.. 3
فرضیه‌های تحقیق 4
فرضیه‌ی اصلی.. 4
فرضیه‌های فرعی.. 4
پیشینه‌ی تحقیق 4
مفهوم «برکت» در لغت 6
توحید در برکت 8
«تبرک» در قرآن کریم 8
«تبرک» در احادیث 9
اصل برکت از جانب خداست 10
فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات.. 11
 ١ . برکت در اشخاص 12
الف) برکت در حضرت نوحg. 12
ب) برکت در حضرت…

فایل دانلودی: کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی… – حقوق

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی...

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی…

چکيده :
اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط است.
در…

فایل دانلودی: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی… – حقوق

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی...

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی…

 فهرست مطالب
چکیده ..1
مقدمه …2
کلیات ..6
تاریخچه حق حبس…8
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
1-1- مفهوم حق حبس …10
1-1-1- تعریف حق..10
1-1-2- مفهوم حبس در لغت …10
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ….11
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………11
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………12
1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس…

فایل دانلودی: دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی… – حقوق

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی...

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه1
فصل اول2
کلیات و مفاهیم2
گفتار اول: کلیات3
الف) تعریف و تبیین مسأله3
ب) سؤالات تحقیق3
1. سؤال اصلی3
2. سؤالات فرعی4
ج) فرضیه‌های تحقیق4
1. فرضیه اصلی4
2. فرضیه‌های فرعی4
د) پیشیینه تحقیق4
هـ) روش تحقیق6
و) اهداف تحقیق6
گفتار دوم: مفاهیم7
الف) تعریف توسل7
1. توسل در لغت7
2. توسل در اصطلاح7
گفتاری از علامه امینی درباره توسل13
ج) ضرورت و فلسفه توسل14
ز) مفهوم شناسی مشروعیت16
ح) مفهوم اولیاء الهی17
مراد از اولیاء…

فایل دانلودی: مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار…. – برق

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های  پاسخگویی بار....

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق. 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مساله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-4- اهداف پایان نامه. 6
1-5- فرضیه. 6
1-6- ساختار کلی پایان نامه. 6
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. 8
بخش اول. 8
2-1- ریزشبکه. 9
2-1-1- مقدمه. 9
2-1-2- تعريف ريزشبكه CERTS. 10
2-1-3- ساختار ريزشبكه. 11
2-1-3-1- منابع انرژي پراكنده. 12
2-1-3-2- واسط هاي اتصال. 12
2-1-3-3- بارهاي ريزشبكه. 13
2-1-3-4- سيستم هاي مديريتي. 14
2-1-3-5- ساختار كنترلي. 15
2-1-4- برنامه ريزي و بهره برداري…