موضوع دانلود : دانلود طرح درس –قرآن اول – سوره فلق (روش پرسش و پاسخ _ قصه گویی) – tarhedars,sellfile,irطرح درس, دانلود طرح درس , قرآن اول سوره فلق روش پرسش و پاسخ قصه گویی ,طرح درس,


              دانلود طرح درس –قرآن اول – سوره فلق (روش پرسش و پاسخ _ قصه گویی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه *هدف کلی : آموزش قرآن اول دبستان *اهداف جزیی : 1 ) آموزش سوره ی فلق 2 ) آشنایی با رو خوانی سوره ی فلق *اهداف رفتاری : 1 ) با معنای عبارات ساده ی قرآنی به زبان شعر آشنا شود . ( دانش ) 2 ) در تصویر شعر هرچیزی را میبیند بیان میکند . (دانش ) 3 ) جهت قرائت صحیح آیات قرآنی تلاش میکند. (مهارت ) 4 )با قرائت ساده ی قرآنی آشنا میشود (دانش) …

موضوع دانلود : دانلود طرح درس – واحد کارماهی – tarhedars,sellfile,irطرح درس پیش دبستانی, دانلود واحدکار , واحد کارماهی ,طرح درس,


              دانلود طرح درس – واحد کارماهی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : 1 – آشنایی نوآموزان با زندگی ماهی ( حیطه شناختی ) 2 – توسعه توانایی های ذهنی و پرورش خلاقیت ( حیطه مهارتی ) هدفهای رفتاری انتظار می رود در فرایند آموزش این درس نوآموز بتواند : 1لف ) دانستنی ها : 1 – محل زندگی ماهی را بیان کند. 2 – اندامهای حرکتی ماهی را نام ببرد.. ب ) مهارتها : 1 – شکل حرکت باله و دم ماهی را با نمایش نشان دهد. 2 – حرکت ماهی در آب را تقلید کند.   …

موضوع دانلود : دانلود طرح درس – واحد کار نان و غلات – tarhedars,sellfile,irطرح درس پیش دبستانی, دانلود واحدکار , واحد کارنان و غلات ,طرح درس,


              دانلود طرح درس – واحد کارآشنا شدن فراگیران با نان و غلات فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا شدن فراگیران با نان و غلات اهداف جزیی توضیح درباره انواع نان؟ چه کسی این نعمت ها را به ما داده؟ اشنایی با گندم و تولید آن و چگونگی تهیه نان و طریقه پخت نان اهداف رفتاری کودکان یاد گرفتند که نان یکی از مهم‌ترین نعمت‌های خداوند مهربان برای ما انسان‌ها است. به کودکان آموزش داده شد که نان یکی از مهم‌ترین خوراکی‌هاست و باید به آن احترام گذاشته و از آن درست استفاده کنیم. کودکان دانستند که مصرف نان تازه بسیار برای سلامتی مفید است   …

موضوع دانلود : طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری – طرح,توجیهی,تولید,درخشان,کننده,های,نوری,


ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در آن از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰء اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺻﺮف ﯾﮏ ماده ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﻧﺲ ﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ واژه از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻟﻮﻣﯿﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﺧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳت. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ ﻣﺎده در ارتباط میباشد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ، از ﮔﺬﺷته ﻫﺎي دور،ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﺣﺮارت آﺗﺶ  ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻪ شدن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده است.ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻮرج اﺳﺘﻮﮐﺲ در اواﯾﻞ ﺳﺎل 1800 ﻣﯿﻼدي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺖ (ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻨگ) در اثر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن میدهد.وی پس از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎم ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ را از ﮐﺎﻧﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺖ الهام گرفت. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎنی ﻫﺎ و ﻣﻮادي ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه می ﺷﻮﻧد.   ﺑﺎ مقدمه ای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان <درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه هاي ﻫﺎي ﻧﻮری> ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب مینمایند. اﯾﻦ ﻣﻮاد عمدتا ترکیبات خاصی از استرانسیوم،آلومنیم و روی میباشند. ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮدي از …

موضوع دانلود : تحقیق کار آفرینی پروژه تعاونی کشاورزی – کار آفرینی, پروژه تعاونی, کشاورزی, تعاونی کشاورزی


56 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق تبصره 2- در صورت استعفاء ترك عضويت ، ممنوعيت قانوني يا فوت هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره ،‌عضو علي البدل منتخب كه داراي بالاترين راي مجمع عمومي باشد براي بقيه مدت توسط هيئت مديره دعوم مي شود . ماده 42- در صورت استعفاء جمعي اعضاء هيئت مديره مجمع عمومي براي انتخاب هيئت مديره جديد به تقاضاي هر يك از اعضاء مستعفي و يا اعضاء علي البدل و يا هر يك از بازرسان با يك پنجم اعضاء شركت توسط سازمان تعاون روستائي شهرستان دعوت به تشكيل مي شود . تبصره 1- در صورتيكه به دليل استعفاء فوت يا ممنوعيت قانوني هيئت مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد مجمع عمومي بر اساس ماده 26 قانون شركتهاي تعاوني دعوت خواهد شد تا نسبت به تكنيل اعضاء هيئت مديره اقدام نمايد . تبصره2- در فاصله مدت لازم براي انتخاب و يا تكميل اعضاء هيئت مديره براي اداره امور جاري شركت ، با نظر سازمان تعاون روستائي براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيئت مديره شركت نمي كنند . از ميان اعضا …

موضوع دانلود : تحقیق کار آفرینی با عنوان پروژه تاسیس شركت خدمات كامپيوتري – خدمات کامپیوتری, کار آفرینی, طرح توجیهی شرکت کامپیوتری


35 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق – چارت تشكيلاتي شركت :  چارت تشكيلاتي شركت يكي از اولين چيزهايي است كه براي مديريت سازمان براي رسيدن به اهداف مشخص لازمه كار او مي باشد اين چارت روابط رسمي وغير رسمي بين كاركنان رامشخص مي كند .   سازمان رسمي : اجتماع عدهاي از افراد با وظايف ، مسئوليت ها و اختياراتمعين تشكيل ميشود كه با رعايت سلسله مراتب اداري براي تامين هدفهاي معيني با يكديگر همكاري مي كنند .    سازمان غير رسمي :  شبكه روابط رسمي و اجتماعي است كه بر خلاف سازمان   رسمي بنا به نقشه معين و هدف قبلي بوجود نمي آيد بلكه ضمن برقراري روابط دوستانه افراد سازمان رسمي با يكديگر خود به خود شكل مي گيرد .    در سازمان رسمي هدف ، نوع وظايف ، روابط ، اختيارات و مسئوليتهاي هر شغل با صراحت تعريف و به صورت مدرن براي اجراي به كاركنان ابلاغ مي شود .    سازمان غير رسمي در نتيجه روابط اجتماعي بين افراد جامعه به وجود مي آيد و تشكيل اينروابط تابع هيچ گونه ضابطه اي نيست …

موضوع دانلود : پاورپوینت پرورش شتر و تولیدات آن – شتر,پرورش شتر,تولیدات شتر,شتر و تولیدات آن,پرورش شتر وتولیدات آن,تولیدات شتر,پاورپوینت شتر,دانلود پاورپوینت شتر,پاورپوینت پرورش شتر, دانلود


پاورپوینت پرورش شتر و تولیدات آن 24 اسلاید شامل مباحث: 1- رده بندی علمی 2- نژادهای شتر ایران 3- خصوصیات شتران گوشتی، شیری و سواری 4- پرواربندی شتر 5- سیتم های پرورشی شتر 6- بیماری های شتر 7- محصولات شتر 8- منابع …

موضوع دانلود : تحقیق کار آفرینی کشت گوجه فرنگی در گلخانه – کار آفرینی, گوجه فرنگی, کشت گلخانه ای


6 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق ▪ طول دوره جوانه زنی: طول دوره جوانه زنی تا ظهور برگ های لپه ای در سطح خاک معمولا ۶ روز است واز ۴ تا ۶ هفته نشاء آماده انتقال به زمین اصلی است . برای اینکه بذر گوجه فرنگی بتواند به خوبی جوانه زده و رشد نماید تا زمان رشد مطلوب بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداری نمود که هم در استفاده از امکانات گلخانه بتوان صرفه جویی کرد و هم گیاه بتواند در ابتدا رشد خوبی داشته باشد. به همین منظور قسمتی از گلخانه را برای گلدان های نشاء در نظر گرفته و یا محلی را برای خزانه انتخاب می کنیم انتخاب گلدان مناسب که حجم ریشه درون آن به خوبی فعالیت کند حائز اهمیت است . دما رطوبت نور فاصله بوته ها نقش مهمی در رشد یک گیاه سالم در خزانه را دارد . برای مثال سطحی برابر ۱۰×۱۰ سانتی متر برای هر بوته باید در نظر گرفت . ضمنا باید از محلهایی استفاده کرد که کاملا ضد عفونی شده و آفات و بیماری ها در محل نشاء موجود نباشد. ▪ دمای مناسب: بهترین دما برای جوانه زنی ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و بعد از …

موضوع دانلود : آموزش سیمولینک متلب در کنترل –

آموزش کامل سیمولینک متلب همراه با تصویر و مثال …

موضوع دانلود : تحقیق درباره فن آوری و نگهداری محصولات – فن آوری و نگهداری محصولات,فن ,آوری ,و, نگهداری ,محصولات,


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: WORD   نوع فایل : doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد صفحات : 11 صفحه    قسمتی از متن  doc :      مقدمه فن آوری و نگهداری محصولات کشاورزی بدلایل زیر اهمیت دارد : اهمیت از نظر تولید غذا : با توجه به افزایش روز به روز جمعیت و تقاضای روز افزون برای غذا ، تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی موجب کاهش ضایعات شده و تامین غذا را برای افراد بیشتری میسر می سازد و می تواند به بهبود وضعیت تغذیه افراد جامعه کمک کند . اهمیت از نظر اقتصادی : تبدیل محصولات کشاورزی در فصل هایی که محصول فراوان و ارزان است سبب می شود تا با فراوری محصول و تنوع ، محصول تولید شده به قیمت مناسب در بازار عرضه شود و محصولاتی که به صورت بهداشتی فراوری شده باشند و با بسته بندی مطلوب ارائه گردند می تواند برای صادرات در بازار جهانی نیز رقابت داشته باشد . اهمیت از نظر سیاسی : تامین غذا و تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی با جلوگیری از ضایعات می تواند به خودکفایی کشور و در نتیجه عدم وابستگی به کشورهای دیگر منجر شو …