موضوع دانلود : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی… – نقش رازداری بانکی,تحقق بزه پولشویی,دانلودپایان نامه,word

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی...

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

فهرست مطالب
مقدمه1
1- بیان مسئله2
2- هدفهاي تحقیق :2
3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :2
4 – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:3
5 – متغيرها و واژه هاي كليدي4
6 – روش تحقيق4
7 – محدوديتها و مشكلات تحقيق4
8 – ساختار تحقيق :5
بخش اول :كليات و مفاهيم6
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري7
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري7
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح9
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي10
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای11
الف:پزشكان11
ب:وكلاء13
ج:…

موضوع دانلود : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر… – نظام حقوقی حاکم,روابط شهرداری و شورای شهر,دانلودپایان نامه,word

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر...

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به…

موضوع دانلود : نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف… – نظام حقوقي حاكم,كاربرد تسليحات متعارف,دانلودپایان نامه,word

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف...

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

چكيده:
نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان…

موضوع دانلود : نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران… – نظام حقوقی بین المللی,حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی,دانلودپایان نامه,word

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات  دولت جمهوری اسلامی ایران...

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

موضوع دانلود : نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90… – نحوه پیگیری و ضمانت اجرا,گزارش های کمیسیون اصل 90,دانلودپایان نامه,word

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90...

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90…

چکیده
نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع،…

موضوع دانلود : موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران… – موانع دسترسی زنان بزهکار,عدالت کیفری,نظام کیفری ایران,دانلودپایان نامه,word

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده…

موضوع دانلود : بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح… – مفهوم و مصادیق شرط,خلاف مقتضای ذات عقد نکاح,دانلودپایان نامه,word

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح...

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی…

موضوع دانلود : بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370… – اقدامات تأمینی وتربیتی,قانون مجازات اسلامی 1392,دانلودپایان نامه,word

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370…

چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات…

موضوع دانلود : وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا… – وضعیت حقوقی رسانه های نوین,مصوبات شورای اروپا,دانلودپایان نامه,word

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا...

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

چکیده:
بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته استشورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در…

موضوع دانلود : نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی… – نقش سازمان یونسکو,حفاظت از صلح,امنیت بین المللی,دانلودپایان نامه,word

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی...

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می…